I. Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego https://art-i.pl, dokonywania zakupów za jego pośrednictwem oraz procedury reklamacyjnej.

 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 • Sprzedawcy – należy przez to rozumieć: p. Iwona Hechsman-Pryca, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ART-I, ul. Andrzeja Średniawskiego, nr 1, 32-400 Myślenice, NIP: 6811149673, REGON: 590750340;

 • Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem – https://art-i.pl/;

 • Towarze – należy przez to rozumieć asortyment dostępny w Sklepie;

 • Kupującym – podmioty dokonujące zakupu za pośrednictwem Sklepu;

 • Konsumencie – osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 1. Warunkiem dokonywania zamówień w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia, wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków i kosztów dostawy.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, w tym uprawnień Klientów, zostały zawarte w Polityce prywatności.

II. Składanie zamówień. Potwierdzanie zamówień.

 1. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 2. Kupujący składa zamówienie poprzez umieszczenie w wirtualnym koszyku Towarów, które zamierza nabyć. Umieszczając Towary w koszyku, Kupujący określa ich oczekiwaną ilość.

 3. Wirtualny koszyk jest funkcjonalnością umożliwiającą Kupującemu zarządzanie Towarami przed ich zakupem, przeliczanie wartości zamówienia oraz kosztów dostawy, jeśli takie występują. Podczas wyboru Towarów, Kupujący może dowolnie zmieniać zawartość koszyka poprzez dodawanie usuwanie poszczególnych pozycji.

 4. Podczas dokonywania zamówienia Klient powinien podać w szczególności następujące dane osobowe: imię i nazwisko, dokładny adres, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego – najlepiej komórkowego. Podanie danych niekompletnych lub nierzetelnych uniemożliwi lub wysoce utrudni zawarcie oraz realizację umowy.

 5. Zamówienie składa się przez wypełnienie formularza na stronie internetowej sklepu.

 6. Kupujący składa zamówienie poprzez aktywacje przycisku „Zamawiam i płacę”.

 7. Po realizacji powyższych kroków Klient otrzymuje na podany adres e-mail informacje potwierdzającą, że zamówienie wpłynęło oraz że zostało skierowane do weryfikacji.

 8. Po pomyślnej weryfikacji zamówienia, w odrębnej wiadomości e-mail, Klient zostaje poinformowany o przyjęciu zamówienia do realizacji. Wiadomość stanowić będzie potwierdzenie wszystkich istotnych elementów transakcji. Z chwilą doręczenia tej wiadomości, umowę pomiędzy Sprzedającym a Klientem uważa się za zawartą.

 9. Umowa, pomiędzy Sprzedającym a Klientem zawierana jest pod warunkiem uiszczenia przez Klienta pełnej, wymaganej kwoty w terminie 14 dni.

 10. Przed złożeniem zamówienia, Kupującemu wyświetlane są informacje na temat łącznej kwoty do zapłaty oraz dane umożliwiające weryfikację dokonanych przez niego wyborów:

 • Towaru oraz jego ilości

 • opcji płatności

 • opcji dostawy

III Płatności

 1. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług VAT). Ceną wiążącą jest cena podana na stronie internetowej Sklepu przy Towarze w chwili składania zamówienia. Niezależnie od tego, o łącznej, ostatecznej kwocie do zapłaty Kupujący informowany jest przed złożeniem zamówienia.

 2. O łącznych, ostatecznych kosztach dostawy jeżeli takowe występują, Kupujący informowany jest najpóźniej przed złożeniem zamówienia. Opłaty za dostarczenie zamówionych Towarów Kupujący uiszcza w momencie zapłaty ceny za Towar.

 3. W przypadku wybranych Towarów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie. Na Sprzedawcy spoczywa obowiązek uprzedniego (tj. przed złożeniem zamówienia) poinformowania o tym fakcie Kupującego.

 4. Decyzję o formie dostawy i płatności podejmuje Klient podczas wypełniania formularza zamówienia

 5. Sklep umożliwia następujące formy płatności:

a) płatność przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy: PKO BP 45 1020 3916 0000 0802 0048 8593

b) szybka płatność przez system Przelewy24.

IV Realizacja zamówień

 1. Sprzedawca dostarcza Towary na adres wskazany przez Kupującego w toku składania zamówienia.

 2. Dostawa następuje poprzez:

a) Poczta Polska

b) kurier (In Post, Pocztex, FedEx)

c) paczkomat In Post

d) paczkomat lub punkt odbioru Orlen

 1. Sprzedawca przesyła Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy:

 • w formie elektronicznej, po złożeniu zamówienia, na podany przez Kupującego adres e-mail oraz

 • w formie tradycyjnej, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru.

 1. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia lub Towar uległ uszkodzeniu, celem usprawnienia procesu reklamacyjnego, zaleca się, by Kupujący sporządził protokół szkody z wyszczególnieniem wszystkich wad Towaru. W takim przypadku jeden z egzemplarzy protokołu powinien być wydany przedstawicielowi firmy transportowej, drugi zaś wysłany Sprzedawcy.

V Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął Towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru.

W przypadku umowy:

 • która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin biegnie od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części

 • polegającej na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony termin biegnie od chwili objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;

 • innej niż umowa sprzedaży, termin ten biegnie od dnia jej zawarcia;

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może nastąpić w dowolnej formie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w szczególności za pośrednictwem formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

 • pisemnie na adres: ART-I, 32-400 Myślenice, ul. Średniawskiego 1

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@art-i.pl

 1. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 i 2.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle Towar Sprzedawcy przed upływem 14 dniowego terminu.

 4. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci mu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru jeżeli takowe poniósł (kosztów dostarczenia nie należy mylić z kosztami zwrotu). Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 6. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności nie obejmuje kosztów zwrotu Towaru przez Konsumenta.

 8. Konsument może ponosić odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 9. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

VI Reklamacje

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady sprzedawanych Towarów.

 2. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji. W szczególności, reklamacja Kupującego może być sformułowana w ramach:

 • rękojmi (ustawowo uregulowany sposób dochodzenia przez Ciebie roszczeń od sprzedawcy);

 • gwarancji (dobrowolne zobowiązanie sprzedawcy, importera lub producenta odnoszące się do jakości produktu);

 1. Kupujący może złożyć reklamację w szczególności (lecz nie tylko) gdy, wystąpiła jedna z opisanych okoliczności:

 • Towar posiada wady fizyczne,

 • Towar jest niezgodny z umową;

 • wystąpiło opóźnienie w realizacji zamówienia,

 • w fakturze VAT lub paragonie fiskalnym występuje błąd.

 1. Zaleca się, by reklamacje, były kierowane:

 • na adres tradycyjny tj. 32-400 Myślenice, ul. Średniawskiego 1, z dopiskiem „reklamacja”

bądź

 • na adres e-mail: iwona.hexman@gmail.com (w tytule maila prosimy wpisać pełny numer zamówienia).

 1. W celu usprawnienia procesu rozpoznania reklamacji, zaleca się, by zgłoszenie reklamacyjne zawierało następujące dane:

 • imię i nazwisko/dane działalności gospodarczej

 • adres do korespondencji

 • adres poczty elektronicznej (w przypadku gdy Kupujący życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej)

 • datę nabycia Towaru

 • rodzaj reklamowanego Towaru

 • dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia

 • żądanie Kupującego

 1. Zaleca się również, by wraz ze zgłoszeniem reklamacji dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu towaru (może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód zakupu towaru). Przedstawienie ww. danych i dokumentów nie jest warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpoznania.

 2. Kupujący ma również prawo sformułowania reklamacji dotyczącej technicznych nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania Sklepu.

 3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

VII Polubowne sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

 2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

 • Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;

 • Zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.

 1. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

VIII Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.07.2018 roku

 2. Ewentualne zmiany Regulaminu będą następować przy uwzględnieniu następujących zasad:

 • zmiana Regulaminu będzie skuteczna po upływie 14 dni od daty opublikowania nowej wersji Regulaminu w widocznym miejscu na stronie internetowej Sklepu;

 • zarejestrowani Kupujący zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu w drodze wiadomości e-mail

 • do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian, mają zastosowanie dotychczasowe zapisy Regulaminu.

 1. Regulamin dostępny jest pod adresem www.art-i.pl, jak również w siedzibie Sprzedawcy.

 2. Zaleca się, by wszelkie uwagi, opinie na temat funkcjonowania Sklepu, jak również informacje o naruszeniu Regulaminu kierować na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy kontakt@art-i.pl, bądź też w formie tradycyjnej na adres jego siedziby tj. 32-400 Myślenice, ul. Średniawskiego 1.

Załączniki:

– wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Uwagi techniczne:

Korzystanie ze Sklepu wymaga przez Klienta wymaga dysponowania urządzeniem spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

 • Komputer lub innego urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet;

 • System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS

 • Procesor: 1 GHz

 • RAM: 1 GB pamięci RAM

 • Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca

 • Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024×768

 • Sterowanie: klawiatura, mysz, touchpad

 • Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s

 • Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script i cookies: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10).

 • Zalecana rozdzielczość monitora to 1024×768 pikseli.